ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВВитребування документів з України

Запити по витребуванню документів з України надсилаються громадянами як безпосередньо на адреси архівних установ України, так і через консульські установи України за кордоном. Про результати розгляду звернень дипломатичні представництва та консульські установи України інформують заінтересованих осіб.

Порядок витребування документів передбачає заповнення відповідних анкет з витребування документів. Анкета має заповнюватися виключно українською мовою, на кожний документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.

За витребування документів стягується консульський збір відповідно до тарифів консульського збору (лише у формі поштового грошового переказу - postal money order ):

1

Розгляд заяви про витребування документа

$ 15

2

Видача витребуваного документа

$ 60

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

$ 80

УВАГА! У разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір не повертається.


Для здійснення запиту безпосередньо до архівних установ України необхідно надіслати на адресу відповідного українського архіву заповнену анкету встановленого зразка по витребуванню документу з України. Анкета заповнюється українською мовою у 3-х примірниках, на кожний документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.

Громадяни, які постійно проживають в США на території нашого консульського округу, можуть звертатися до Генконсульства України в м. Сан-Франциско, для здійснення запиту до архівних установ України. Для цього необхідно надіслати на адресу нашої установи такі документи:

 1. Три примірники заповненої анкети встановленого зразка по витребуванню документу з України. Анкета заповнюється виключно українською мовою у 3-х примірниках, на кожний документ окремо. Відповіді на запитання слід давати повні та точні.
 2. Поштовий грошовий переказ ("postal money order" payable to the Consulate General of Ukraіne in San Francisco) окремо на 15 дол. США (розгляд заяви про витребування документу) та на 60 дол. США (за витребування документу з України) за кожний документ. Інші види грошових переказів, чеки та готівка не приймаються.
 3. Передплачений конверт із зворотною адресою (Express Maіl або Federal Express. Для FedEx, AіrBorne, UPS позначте Account No. Оплата кредитною карткою не приймається), якщо документи надсилаються поштою.
  Генконсульство не приймає та не відправляє документи міжнародною поштою.
  Генконсульство не несе відповідальності за втрачені, зіпсовані, не вірно адресовані чи пізно доставлені поштові відправлення.

УВАГА! Згідно з пунктом 9 "Положення про консульський збір України" (№ 910/4203 від 23.12.1999 р.) консульський збір за розгляд заяви про витребування документу після вчинення консульської дії або після початку її вчинення поверненню не підлягає. В разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір, сплачений за витребування документів, не повертається.

У разі невідповідності отриманих документів зазначеним вище вимогам, документи повертаються заявникам без виконання.


Пам'ятка по витребуванню з України
документів про реєстрацію актів громадянського стану

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах реєстрацiї актiв цивільного стану, цими органами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва або довiдки, якi мiстять основнi данi про особу.

1. Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям. Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i адмiнiстрацiї дитячих закладiв, в яких дiти перебувають на вихованнi. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними актового запису про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

2. Повторнi свiдоцтва про одруження, яке припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається довiдка встановленого зразка.

3. Довiдки про реєстрацiю актiв цивільного стану видаються особам, на яких складено актовий запис. Крiм того, довiдки про реєстрацiю народження, шлюбу, розiрвання шлюбу, зміни iменi, про внесення змiн, доповнень, виправлень в актовий запис видаються родичам по прямiй висхiднiй та низхiднiй лiнiї, а також усиновителям, опiкунам та пiклувальникам.

4. В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються:

 • прiзвище, iм'я, по батьковi та адреса заявника;
 • прiзвище, iм'я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво;
 • яке необхiдне свiдоцтво;
 • коли i яким органом реєстрацiї актiв цивільного стану складено актовий запис цивільного стану;
 • мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.


Витребування документiв iз-за кордону (загальні положення)

Департамент консульської служби МЗС України здiйснює витребування документiв iз-за кордону через посередництво дипломатичних представництв та консульських установ України. Документи соцiально-правового характеру можуть бути витребуванi на пiдставi клопотань громадян, якi проживають на територiї України.

Порядок витребування документiв передбачає заповнення анкет , якi надсилаються заявникам на їх письмовi звернення до ДКС МЗС України.

За витребування документа iз заявника стягується консульський збiр вiдповiдно до тарифу консульських зборiв

Відповідно до тарифів консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій на території України, консульський збір становить:

 - за розгляд заяви про витребування документа з-за кордону – 17 гривень;

 - за витребування документа з-за кордону - 51 гривня.

 У разі відсутності в архіві відповідних даних, сплачений консульський збір не повертається.

 Довідки з питань витребування документів з-за кордону можна отримати:

 • за адресою: 01018, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2;
 • за телефоном: + 38 (044) 253-15-96

Витребування документів з країн, що утворилися на території колишнього СРСР

УВАГА: Запити щодо витребування документів з країн, що утворилися на території колишнього СРСР (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Естонії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану) надсилаються громадянами безпосередньо на адреси архівних установ цих країн, або до Посольств (консульств) цих країн в США.
(Для зручності заявників надаємо зразки анкет цих країн російською мовою).


Витребування, які не належать до компетенції консульської служби України

Усi питання стосовно нарахування та виплати компенсацiй за перебування на примусових роботах пiд час Другої свiтової вiйни належать до компетенцiї Українського нацiонального фонду "Взаєморозумiння i примирення" .

Український нацiональний фонд "Взаєморозумiння i примирення"

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/12
Тел.: (044) 224-65-55, 224-43-19

Громадяни можуть безпосередньо звертатись до Мiжнародної Служби Розшуку.

Internationaler Suchdienst

Адреса: Internationaler Suchdienst, 5-9, Globe Allee, 34444 Arolsen, Bundersrepublik Deutschland

Особи, якi були вивезенi до Нiмеччини в роки Другої свiтової вiйни з територiї Польщi, для отримання документiв, крiм того, можуть безпосередньо звертатись до польських установ:

 • Buiro Informacji i Poszukiwan;
 • Archiwum Glownej Komisji Badania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu.
Buiro Informacji i Poszukiwan

Адреса: Rzeczpospolita Polska, PCK 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska, 14

Archiwum Glownej Komisji Badania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu

Адреса: Rzeczpospolita Polska, IPN 00-898 Warszawa, al. Solidarnosci, 127

Додаткову iнформацiю про механiзм отримання компенсацiї вiд органiзацiй Федеративної Республiки Нiмеччина за примусовi роботи можна отримати вiд адвокатiв Української iноземної юридичної колегiї "Укрiнюрколегiя" , якi, за наявною в Мiнiстерствi iнформацiєю, займаються вирiшенням подiбних питань та мають вiдповiдний досвiд.

"Укрiнюрколегiя"

Адреса: 01034, м. Київ, вул. Золотоворiтська, 2-а
Тел.: (044) 234-52-08, 246-53-90, 246-5391, 246-53-92


З питань отримання документів про переселення у 1945-1946 роках на підставі Угоди між урядом УРСР та Польщі громадяни України можуть звертатися безпосередньо до територіальних архівів Республіки Польща (в залежності від місцевості, з якої відбувалося переселення):

 • Державний Архів у м. Перемишлі, (ul. Lelewela 4, 37-700 Przemysl);
 • Державний Архів у м. Жешуві (ul. Boznicza 2, 35-064 Rzeszow);
 • Державний Архів у м. Любліні (ul. Jezuicka 13, 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 113). В цьому архіві також зберігаються документи Холмського воєводства

Питаннями розшуку зниклих громадян, розшуку родичiв, встановлення мiсць поховань займається Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України .

Служба розшуку Нацiонального Товариства Червоного Хреста України

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкiнська, 30


Інформація, викладена в цій пам'ятці, може змінюватися без попереднього застереження.

Останнє оновлення: 11.01.2012 р.
© 2004 Consulate General of Ukraine in San Francisco / Генеральне консульство України в м. Сан-Франциско